Koostöö klientidega

Kuidas teeme koostööd oma klientidega?

Meie klientide sõnul iseloomustab meid personaalne lähenemine ja pühendumine nende ettevõtete eesmärkide saavutamisele. Loome arengukava iga kliendi vajadustest lähtuvalt. Igale koolituse ettevalmistuse käigus intervjueerime juhte ja töötajaid. Korraldame proovioste ning lahendame reaalseid situatsioone. Kogutud info põhjal loome koos ettevõtte juhtidega strateegia ja tegevusplaani tulemuste parendamiseks.

Aktiivse müügisüsteemi loomine

Eesmärgiks on luua uus müügistandard, mis võimaldab ettevõtetel oluliselt suurendada läbimüüki ja teenida rohkem kasumit.
Teostuse võib põhimõtteliselt jaotada kolmeks eraldiseisvaks etapiks:
 • saavutamise strateegia väljatöötamine koos juhtidega.
 • müügieesmärkidest lähtuvate tegevuskavade koostamine iga töötaja jaoks.
 • strateegia ja tegevuskavade elluviimine ja kõikide töötajate kaasamine.

Tulemus: töötajad püstitavad endale ambitsioonikaid eesmärke ja leiavad mooduseid tulemuste saavutamiseks, mis tõstab usku tegevustesse ja suurendab soovi valitud suunal edu saavutada.

Inimestes motivatsiooni ja eneseusu tekitamine paremate tulemuste saavutamiseks

Inimeste arendamisel pöörame suurt tähelepanu suhtumisele. Meie arvates on edu aluseks just õiged hoiakud ja nende pidev täiustamine. Võite luua kõikidele inimestele võrdsed töötingimused ja näha, et on inimesi, kes võtavad antud olukorrast maksimumi, ja neid, kes otsivad põhjendusi, miks tulemusi saavutada ei ole võimalik.
Meie koolituste esimeses osas käsitleme just teemasid, mis on suunatud hoiakute arendamisele:
 • kuidas võtta vastutust iseenda edu ja ebaedu eest, saavutades seeläbi paremaid tulemusi.
 • kuidas mitte viriseda, süüdistada ega kritiseerida, vaid otsida võimalusi ja lahendusi.

See on põhiline ja kõige olulisem teema edu saavutamisel. Sellest oleneb, mis tulemusteni inimene elus jõuab ja kuidas ta seejuures ennast tunneb.  
Tulemus: töötajad kulutavad vähem aega virisemisele ja „süüdlase“ otsimisele ning keskenduvad  eesmärkideni viivate võimaluste otsimisele. See muudab meeskonna vaimu konstruktiivsemaks ja aitab rohkem saavutada.

Müügitehnikate lihvimiseks on „Aktiivse Müügi koolitus“

Põhirõhk on praktiliste teadmiste arendamisel:
 • klientide efektiivsem mõjutamine ja seeläbi suurema läbimüügi saavutamine;
 • tegevuste reastamine tähtsuse järjekorras ja aja õige planeerimine;
 • lihtsad algoritmid müügiprotsessi loomiseks;
 • vastuväidete lahendamine;
 • pidev õpitud teadmiste süvendatud juurutamine kodutööde ja korduspäevade abil, et kiirendada omandatud teadmiste ellurakendamist.

Tulemus: pärast koolituse tsüklit suudavad müügiesindajad

 • mõelda positiivselt ja lahendusekeskselt, rakendades vastavaid teadmisi igapäevatöös.
 • kasutada teadlikult erinevaid müügitehnikaid, mis aitavad müüki tõsta.
 • olla kõrgemalt motiveeritud, et omandatud teadmisi ellu rakendada.

Koolitus juhtidele – „Aktiivne Juhtimine“

Keskastme- ja tippjuhtide usk ja toetus suurendab oluliselt müügiesindajate motivatsiooni ja sisemist soovi uusi teadmisi ellu rakendada, et suuremaid tulemusi saavutada.
Millest sõltuvad müügiosakonna tulemused? Juhid räägivad üldjuhul eesmärkidest ja kirjeldavad tegevusi, mida nende saavutamiseks vaja läheb. Tihti jääb märkamata, et tulemused on meie tegevuste tagajärg, aga meie tegevused on meie sisekliima tagajärg.

Keskendume selles koolitusmoodulis järgnevatele võimalustele:

 • kuidas parandada sisekliimat nii, et see mõjutaks meie tulemusi.
 • aitame juhtidel suunata fookust õigetele tegevustele, mis aitavad paremaid tulemusi saavutada (eesmärkide püstitus, tegevuskava loomine, töötajate arendamine ja aitamine, kontroll ja tagasiside andmine jne).
 • õpetame, kuidas motiveerida töötajaid ja hoida eneseusku.

Tulemus: juhid oskavad ja suudavad luua eesmärkidele pühendunud sisekliima, julgustada ja aidata töötajaid rohkem saavutama ja motiveerida oma alluvaid pidevale arengule.

Koolitus „COACHING“

Antud koolituse eesmärgiks on õpetada ettevõtte töötajatele COACHINGU (treeneritöö) oskusi eesmärgiga õpetada ja arendada töötajaid ettevõtte siseselt. Pidev töötajate treenimine võimaldab edasi anda rohkem teadmisi, suurendades seeläbi tõenäosust, et töötajad hakkavad omandatud oskusi aktiivselt igapäevatöös kasutama.
Tulemus: ettevõtte ei pea nii palju raha kulutama koolitajate peale väljastpoolt oma firmat. Suureneb oluliselt töötajate kompetentsus ja saavutuste tase.
Investeering koolitusse:
Koolitusprogrammi hind sõltub teie ettevõtte vajadustest. Kõik hinnapakkumised esitatakse lähtuvalt põhjalikust ettevõtte sisesest eeltööst ja konkreetsest lähteülesandest.

Meinson Konsultatsioonid OÜ E-post: olga@meinson.eu Telefon: +372 502 4231 Web: meinson.eu

© Meinson Consulting 2017 . Kõik õigused kaitstud Meinson Template by MyFace OÜ

Search